روند مرجوعی و استرداد وجه

در صورت انصراف از خرید و یا تایید درخواست مرجوعی کارشناسان مربوطه با مشتری تماس گرفته و پس از دریافت شماره شبا و یا شماره کارت پس از گذشت حداکثر 48 ساعت وجه به حساب شخص خریدار واریز می گردد لازم به ذکر است وجه فقط به حساب کارت وارد شده در درگاه بانکی هنگام خرید استرداد داده می شود.

کاربـران از زمـان دریافـت کالا، بـه مـدت 42 سـاعـت بـراي ثـبت درخـواسـت مـرجـوعی کالا از طـریق پـروفـایلشان فـرصـت دارنـد. قـبل از ارسـال بـایستی بـا کارشـناسـان از طـریق پـروفـایل هـماهنگی صـورت گیرد. در صـورت قـرار بـر مـرجـوعی کالا، بـایستی بـا تـوجـه بـه شـرایط ذکر شـده در قـسمت شـرایط و بـه صـورت پسـت بـه پـادون ارسـال شـود. پـس از اینکه کالایی مـرجـوع شـد و بـه دسـت پـادون رسید، کارشـناسـان بـررسیهـاي لازم را مـتناسـب بـا دلیل بـازگشـت آن کالا انـجام داده و بـا تـأیید کارشـناسـان، بـازگشـت کالا نـهایی میشـود و هـزینهاي که خـریدار پـرداخـت کرده اسـت بـه صـورت پـرداخـت درون سـایت بـا اسـتفاده از شـماره شـباي بـه نـام مشـتري و هـم بـه صـورت شارژ کیف پول آنها در پروفایلشان شارژ خواهد شد.

شرایط قبولی مرجوعی کالا:

  • کالا نبایست استفاده شود.
  • لـباس هـاي لایه اول (Base Layer) هـمانـند زیرپـوش هـا و لـباس هـاي زیر امکان هیچگونـه تعویض و مرجوعی ندارند.
  • کالا هایی که در ردیف ارسال 30 روزه قرار دارند هیچگونه تعویض و مرجوعی ندارند.
  • بـرچسـب هـا و اتیکت هـاي کالا نـبایست کنده شـده بـاشـد در غیر این صـورت امکان هیچگونـه تعویض و مرجوعی ندارند.
  • کالا بایستی در همان شکلی که به دست مشتري رسیده است ارسال شود.
  • در صـورت اینکه کالا در جـعبه و یا هـر پـوشـش دیگر قـرار داشـته اسـت بـایستی درون جـعبه اي مجزا ارسال شود.
  • جـعبه و پـوشـش کالا نـبایست مخـدوش شـده و یا کثیف شـود و از شکل بیوفـتد و بـرچسـبی نباید روي آن زده شود.